گروه سامان تجارت افتخار دارد؛ انواع لوازم برقی و روشنایی مورد نیاز در انواع شناورها را از کمپانی های زیر تامین نماید.


LITE Range

FR Range

VOYAGER Range

SIGNALLING Range

SOLAS Products

XENON Range

METAL HALIDE Range

SUEZ CANAL SEARCHLIGHT

از دیگر کمپانی های فعال در این زمینه ها که قابلیت تامین از آن ها، توسط گروه سامان تجارت امکان پذیر است؛ می توان به موارد زیر اشاره کرد: